fbpx

הפורום הירושלמי למנהלות

2020 - מחזור ב'

HERE WE GO AGAIN​

אמונה ירושלים בשיתוף המחלקה לקידום נשים בעיריית ירושלים ושגרירות ארה"ב, מזמינות אותך לקחת חלק בתכנית ייחודית לפיתוח וטיפוח קהילת מנהלות תומכת, מקדמת ואפקטיבית.

הפורום הירושלמי למנהלות

2020 - מחזור ב'

אמונה ירושלים בשיתוף המחלקה לקידום נשים
בעיריית ירושלים ושגרירות ארה"ב,
מזמינות אותך לקחת חלק בתכנית ייחודית
לפיתוח וטיפוח קהילת מנהלות תומכת, מקדמת ואפקטיבית.

אם את

הצטרפי לקהילת מנהלות JLM!

פיתוח מקצועי: הפורום כבית לפיתוח מנהיגות ומצוינות ניהולית

הפורום יוביל תהליך צמיחה והתפתחות אישית, במהלכו ייווצרו ויתחזקו כישורי ליבה– סמכות ניהולית, הובלת שינויים, ניהול קונפליקטים, בניית אמון ותקשורת בונה. התכנית תעניק מיומנויות ואומנויות ניהוליות הנדרשות למנהלות להצלחה, תוך הסתכלות קדימה על דרכן להגשמה עצמית.

פיתוח רוחבי: הפורום כקהילת מנהלות

הפורום ישמש כמצע פורה ליצירת הזדמנויות, למיסוד שיתופי פעולה ייחודיים וחוצי מגזרים, לבניית רשת אישית תומכת, מקדמת ואפקטיבית ולהרחבת מעגלי עמיתות לניהול הקריירה ולמיצוי הפוטנציאל הכולל.

פיתוח אישי: הפורום כמרחב תומך ומקדם

הפורום יהווה מענה לבדידות הניהולית וישמש כמרחב בטוח וחופשי לשאילת שאלות, להתמודדות עם דילמות ניהוליות ולפתרון אתגרים מקצועיים, תוך שיתוף, שיח ולמידת עמיתות בתוך קבוצת שוות. הפורום ייצור סביבה תומכת ומקדמת לנשים מנהלות ברמה המקצועית והאישית כאחד.

פיתוח מקצועי: הפורום כבית לפיתוח מנהיגות ומצוינות ניהולית

הפורום יוביל תהליך צמיחה והתפתחות אישית, במהלכו ייווצרו ויתחזקו כישורי ליבה– סמכות ניהולית, הובלת שינויים, ניהול קונפליקטים, בניית אמון ותקשורת בונה. התכנית תעניק מיומנויות ואומנויות ניהוליות הנדרשות למנהלות להצלחה, תוך הסתכלות קדימה על דרכן להגשמה עצמית.

פיתוח אישי: הפורום כמרחב תומך ומקדם

הפורום יהווה מענה לבדידות הניהולית וישמש כמרחב בטוח וחופשי לשאילת שאלות, להתמודדות עם דילמות ניהוליות ולפתרון אתגרים מקצועיים, תוך שיתוף, שיח ולמידת עמיתות בתוך קבוצת שוות. הפורום ייצור סביבה תומכת ומקדמת לנשים מנהלות ברמה המקצועית והאישית כאחד.

פיתוח רוחבי: הפורום כקהילת מנהלות

הפורום ישמש כמצע פורה ליצירת הזדמנויות, למיסוד שיתופי פעולה ייחודיים וחוצי מגזרים, לבניית רשת אישית תומכת, מקדמת ואפקטיבית ולהרחבת מעגלי עמיתות לניהול הקריירה ולמיצוי הפוטנציאל הכולל.

פרטי

מועד ראיונות

מועד ראיונות

מועד ראיונות

מועד ראיונות

להרשמה ולפרטים נוספים:

 התכנית לזכרה של קלייר פפר ז"ל | In Memory of Claire Pfeffer

התכנית לזכרה של קלייר פפר ז"ל
In Memory of Claire Pfeffer

אמונה ירושלים

emunah-jm@emunah.co.il

קידום נשים, עיריית ירושלים

krhilit@jerusalem.muni.il

דילוג לתוכן